ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)

 

สถานที่ตั้ง

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17 แฟ็กซ์ : 02-562-0338

โฮมเพจ : http://www.kapi.ku.ac.th

อีเมล์ : aap@ku.ac.th

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- Food)

พันธกิจ (MISSION)

ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผล เกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนรักษา สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทางเทคโนโลยีลดการนำเข้า และสนับสนุนการส่งออก ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากลดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ภารกิจหลัก

(1) วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food)

(2) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม

ภารกิจรอง

(3) สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ในไม่ถึง 10 ประเทศในโลกที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจำหน่ายยังตลาดโลก แต่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมบุคลากร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)1 ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มดำเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้ตั้งใจไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ก็ได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคนแรก และมีผุ้อำนวยการเข้าดำรงตำแหน่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ลำดับ  ชิ่อผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร 2534-2540
2. รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2541-2552
3. นางยุพา  ปานแก้ว 2553-2556
4. นางวารุณี  ธนะแพสย์ 2556-2560
5. ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2560-ปัจจุบัน

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2541 สถาบันผลิตผลเกษตรฯได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและอาคารเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเยื่อและกระดาษ ตามลำดับ
คำจำกัดความ Non-food หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร หรืออาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป แต่ Non-food จะรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสลายได้ยาก (Durable) และมีอายุการเก็บรักษานาน สามารถใช้งานได้นานและใช้ได้หลายครั้ง