หน่วยงานในสังกัด

โครงสร้างสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

หน่วยงานการบริหารงานภายใน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย 1 สำนักงาน

มีรายละเอียดต่อไปนี

 

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพประกอบด้วย 8 หน่วยดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว

วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล และยางพารา โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาลไทย การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้จากการสกัดน้ำตาล ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำยางธรรมชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางที่ผ่านการแปรรูป

2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์วัตถุดิบทางการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเน้นด้านการผลิตเส้นใยเพื่อสิ่งทอ การเคมีสิ่งทอ การปั่นด้ายและการทอผ้าและด้านอุตสาหกรรมกระดาษ  มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยจากไม้และไม่ใช่ไม้เพื่อการผลิตเยื่อกระดาษที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเศษกระดาษชนิดต่างๆ เพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรมกระดาษ และการปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาผลิตเยื่อโดยกระบวนการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สู่การผลิตกระดาษด้วยมือทั้งแบบไทย ญี่ปุ่น และตะวันตก ซึ่งกระดาษที่ได้สามารถนำไปใช้ในงานหัตถกรรม บรรจุภัณฑ์ และการทำกระดาษพิเศษให้มีคุณสมบัติเหมาะต่อการใช้งานเฉพาะอย่าง

3. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร รวมทั้งวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชา การ และให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขยายงานวิจัยสู่สังคม เกี่ยวกับเคมีเบื้องต้นของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย ขั้นตอนการผลิตสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์

4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ

การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใยธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของเส้นใยธรรมชาติโดยการผสมกันเช่นไหมและฝ้าย เพื่อปรับปรุงสมบัติทางด้านสิ่งทอ รวมทั้งการผลิตวัสดุเชิงประกอบของเส้นใยกับพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น polyethylene, polypropylene, polycaprolactone และ polylatide เป็นต้น เพื่อผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเชิงกล

5. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

วิจัยและพัฒนาพืชพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โดยเน้นไม้โตเร็วที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบการปลูกและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดตลอดจนการศึกษาผลกระทบของระบบการปลูกแบบสวนไม้โตเร็วรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และประเมินผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพประกอบด้วย 4 หน่วย ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

สร้างมาตรฐานงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร ผลิตพืชและจุลินทรีย์พันธุ์ดีในเชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

การประยุกต์ใช้สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีต่อผิวหนัง การทดสอบทางประสาทสัมผัส และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและการทดสอบตลาด

3. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์

ทำการผลิตเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม, การใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งโดยวิธีการทางชีวภาพ

4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยวิธีไม่ทำลาย (Non-destructive Quality Evaluation Technology) โดยเฉพาะการใช้แสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ Near Infrared (NIR)

Spectroscopy เพื่อใช้ในกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ซึ่งเทคนิค NIR สามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว  แม่นยำเชื่อถือได้ ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับยุคการแข่งขันในเวทีทางการค้าโลกปัจจุบัน

 

ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 หน่วย ดังนี้

1. งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การสำรวจวิเคราะห์ตลาด และการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และการวิจัยพัฒนา สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิจัย จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม ตลอดจนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัย กับหน่วยงานภายนอก  เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  และ ยังเป็นประตูการร่วมทุนกับภาคเอกชน

 

สำนักงานเลขานุการ

รับผิดชอบในงานด้านบริหารจัดการประกอบด้วย งานตามหน้าที่หลัก 7 งาน ได้แก่ งานสารบรรณงานการเงินและการบัญชี งานบุคคลากร งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ในการบริหารจัดการ โดยมีแผนดำเนินการ ได้แก่ แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร แผนงานด้านการพัฒนาระบบและองค์กร แผนงานด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนภารกิจด้านงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน (Special Research Unit)

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย ดังนี้

– เทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน

– ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

– การตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

– เทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท

 

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบไปด้วย

-หน่วยปฏิบัติเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ : ศช.) ประเทศไทย

– Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส

– The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น