หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

 

หลักสูตร

การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก

ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

หลักการและเหตุผล

การปลูกพืชเพื่อส่งผลผลิตที่มีคุณภาพ เข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตร มีความจำเป็นต้องใช้พืชพันธุ์ดี ปลอดโรค มีความสม่ำเสมอทางพันธุกรรม และมีจำนวนต้นพันธุ์เพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปราศจากโรค และแมลงเพื่อการส่งออก ต้นพันธุ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มปริมาณได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพืชบางชนิด เช่นกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาแพง  เนื่องจากการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิม มีค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ค่าพลังงาน และค่าแรงที่ค่อนข้างสูง ทำให้วิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการดังกล่าวถูกจำกัด การนำเทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาพปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถลดต้นทุนสารเคมีที่ใช้เป็นธาตุอาหารพืช ค่าพลังงานไฟฟ้าในการปรับแสง อุณหภูมิในห้องเพาะเลี้ยง ค่าแรงในการเปลี่ยนถ่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้นพืชลงได้  จะทำให้สามารถนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้กว้างขวางขึ้น ทั้งเพื่อผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจรองรับการเพาะปลูกพืชภายในประเทศ และป้อนผลผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มันสำปะลัง และพืชสมุนไพร รวมถึงการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกอีกหลากหลายชนิด เช่นไม้น้ำ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ได้แก่กลุ่มเกษตรกร นิสิตนักศึกษาจบใหม่ และบุคคลทั่วไป ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพดี ต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อรองรับความต้องการต้นพืชพันธุ์ดีเพื่อการเพาะปลูกในระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ และเพื่อการส่งออก

 

หัวข้อในการอบรม

  • ความหมายของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  • ความสำคัญของการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

  • การผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยระบบ temporary immersion bioreactor

  • การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพืช

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ประกอบการ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะประกอบธุรกิจทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  

วิทยากร

       

 

       ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

       

 

       ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

       

 

ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต

       

 

       นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

       

       ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ในการผลิตต้นพันธุ์พืชคุณภาพดี ต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

  1. ธุรกิจการขยายพันธุ์พืช ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเดิมลดต้นทุนการผลิตลง

  2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเพื่อส่งออก

 

ติดต่อสอบถาม

     090-406-7828     คุณทศพล

                02-942-8600-3 ต่อ 207

     course-kapi@ku.th

      http://kapi.ku.ac.th/course

 

   

กำหนดการ

การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก

ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

…………………………………………………………….

เวลา

เรื่อง/กิจกรรม

วิทยากร

 วันที่ 1

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.

ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

08.40 – 09.00 น

ประธานกล่าวเปิดอบรม

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

09.00 – 10.00 น.

การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

10.00 – 12.00 น.

การบรรยายการผลิตพืชในสภาพปลอดเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การบรรยายเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

14.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

วันที่ 2

08.30 – 10.30 น.

การบรรยายระบบ temporary immersion bioreactor (TIB) แบบต่างๆ

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

10.30 – 12.30 น.

การบรรยายเรื่องการผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยระบบ TIB

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

การบรรยายหลักการทำงานของระบบ TIB แบบขวดคู่ที่พัฒนาโดยนักวิจัย KAPI

   ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต

14.30 – 16.30 น.

ปฎิบัติการสาธิตการใช้งานระบบ TIB แบบขวดคู่ และฝึกปฏิบัติการเตรียมขวด TIB

   ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

วันที่ 3

08.30 – 10.30 น.

การบรรยายเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพืช ระบบ Semi solid และระบบ TIB

   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

10.30 – 12.30 น.

การบรรยายเรื่องการย้ายปลูกพืชจากระบบ TIB

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.

ปฎิบัติการย้ายเนื้อเยื่อลงขวด TIBและ ปฎิบัติการต่อขวด TIB เข้าระบบ

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม, ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

15.30 – 16.30 น.

ปฏิบัติการย้ายปลูกพืชจากระบบ TIB

 

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

16.30 – 17.00 น.

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

   ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

*มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดการอบรม

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รุ่นการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก

ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

…………………………………………………………….

รุ่นที่

วันที่อบรม

สถานที่

วันที่เปิดรับสมัคร

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับ

1

22-24 เมษายน 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

8 เมษายน 2562

30 คน/รุ่น

2

29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

15 เมษายน 2562

30 คน/รุ่น

3

13-15 พฤษภาคม 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

 19 เมษายน 2562

29 เมษายน 2562

30 คน/รุ่น

4

21-23 พฤษภาคม 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

 25 เมษายน 2562

6 พฤษภาคม 2562

30 คน/รุ่น

5

27-29 พฤษภาคม 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

 2 พฤษภาคม 2562

13 พฤษภาคม 2562

30 คน/รุ่น

6

4-6 มิถุนายน 2562

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

 10 พฤษภาคม 2562

20 พฤษภาคม 2562

30 คน/รุ่น

7

11-13 มิถุนายน 2562

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร

 10 พฤษภาคม 2562

27 พฤษภาคม 2562

30 คน/รุ่น

8

18-20 มิถุนายน 2562

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร

 10 พฤษภาคม 2562

3 มิถุนายน 2562

30 คน/รุ่น

9

25-27 มิถุนายน 2562

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

 10 พฤษภาคม 2562

10 มิถุนายน 2562

30 คน/รุ่น

10

2-4 กรกฎาคม 2562

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 ชลบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร

 10 พฤษภาคม 2562

17 มิถุนายน 2562

30 คน/รุ่น