ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้รับบริการ

 • แบบฟอร์มขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ.pdf

  • 0 B

  • 28 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
0 Folders, 1 File (0 B)

 

บุคลากรภายใน

 • แบบฟอร์มประเมินผลทดลองปฎิบัติงาน.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ).doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาออก.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบบัญชีลงเวลา (พนักงานเงินงบประมาณ).doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบบัญชีลงเวลา (พนักงานเงินรายได้).doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบขออนุมัติเดินทาง.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มบันทึกขอนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลาพักผ่อน (ข้าราชการ).doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มตอบรับนิสิตฝึกงาน.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มเดินทางไปปฎิบัติงานแบบไม่ขอเบิก.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวพนักงาน.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มเดินทางไปปฎิบัติงานแบบขอเบิก.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขออนุมัติต่อสัญญาจ้างโครงการ.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอปรับคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มข้อตกลงงาน นักวิจัย.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอใช้วัสดุจัดนิทรรศการของ TGDA.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอใช้เครือข่ายนนทรี.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.3พมก.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาหรือสมัครสอบ.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขอจัดประชุม อบรม สัมมนา.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลาราชการ.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.1พมก.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.2พมก.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบตอบรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบประเมินความพึงพอใจ(จาก มก).xls

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอน.doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • form_Bill Payment.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • Form แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อจ้างต่อ (พนักงานเงินรายได้ ).doc

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • check list การต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้.pdf

  • 0 B

  • 31 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบประเมินความพึงพอใจ(จาก มก).xls

  • 0 B

  • 28 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ.pdf

  • 0 B

  • 28 August 2017

  • 0 downloads

  • Download
0 Folders, 42 Files (0 B)