บริการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1. งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

วัตถุดิบไม้

รายการ

ราคา (บาท)

1.ค่าการละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน

ตัวอย่างละ

800

2.ค่าการละลายในแอลกอฮอล์

ตัวอย่างละ

800

3.ค่าการละลายในน้ำร้อน

ตัวอย่างละ

500

4.ค่าการละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 1

ตัวอย่างละ

300

5.ปริมาณลิกนิน

ตัวอย่างละ

900

6.ปริมาณโฮโลเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

900

7.ปริมาณอัลฟาเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

1000

8.ปริมาณเพนโตแซน

ตัวอย่างละ

1400

9.ปริมาณเถ้า

ตัวอย่างละ

500

10.ค่าคัปปานัมเบอร์

ตัวอย่างละ

1000

11.ความหนืดของเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

1000

หมายเหตุ ถ้าตัวอย่างมีสารแทรก ก่อนการวิเคราะห์ ข้อ 5 ถึง ข้อ 8 จำเป็นต้องผ่านการสกัดสารแทรก ข้อ 1 ถึง ข้อ 3 เสียก่อน

 

วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล

รายการ

ราคา (บาท)

จากตัวอย่างไม้

1. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย)

ตัวอย่างละ

300

2. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด)

ตัวอย่างละ

500

3. ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า

ตัวอย่างละ

500

4. ความหนาแน่น (Bulk density)

ตัวอย่างละ

400

5. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, GCV (as received)

ตัวอย่างละ

800

6. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้ง, GCV (oven dry)

ตัวอย่างละ

1,100

7. ค่าความร้อนแบบเนท NCV

ตัวอย่างละ

1,500

8. ปริมาณเถ้า (Ash)

ตัวอย่างละ

500

9. ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture) (as received)

ตัวอย่างละ

300

10. ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

ตัวอย่างละ

800

11. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

ตัวอย่างละ

1,300

12. ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

ตัวอย่างละ

700

13. ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

ตัวอย่างละ

700

14. ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

ตัวอย่างละ

700

15. ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

ตัวอย่างละ

800

16. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

ตัวอย่างละ

3,400

17. ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

ตัวอย่างละ

300

จากตัวอย่างขี้เถ้า

18. ความเป็นกรดด่าง (pH)

ตัวอย่างละ

300

19. ปริมาณซิลิกา (SiO2)

ตัวอย่างละ

700

20. ปริมาณอลูมินา (Al2O3)

ตัวอย่างละ

700

21. ปริมาณซัลเฟต (SO4)

ตัวอย่างละ

600

22. ปริมาณไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5)

ตัวอย่างละ

600

23. ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)

ตัวอย่างละ

600

24. ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)

ตัวอย่างละ

600

25. ปริมาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

ตัวอย่างละ

600

26. ปริมาณโซเดียมออกไซด์ (Na2O)

ตัวอย่างละ

600

27. ปริมาณโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)

ตัวอย่างละ

600

28. ปริมาณแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2)

ตัวอย่างละ

600

 

วัตถุดิบสมุนไพร

รายการ

ราคา(บาท)

1. ค่าทางกายภาพของน้ำมันหอมระเหย

– Refractive Index

– Specific gravity

ตัวอย่างละ

ตัวอย่างละ

500

500

2. ปริมาณสารแอนโธไซยานิน

ตัวอย่างละ

1,000

3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ด้วยวิธี DPPH)

ตัวอย่างละ

1,000

4. ปริมาณ Total Phenolic

ตัวอย่างละ

800

5. ปริมาณ Total Flavonoid

ตัวอย่างละ

800

6. เชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ Total Plat Count /Yeast &Mold

ตัวอย่างละ/ตัวอย่างละ

500/500

7. ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Susceptibility test)-

 Paper disc diffusion test

1,000 บาท/ ตัวอย่าง /เชื้อ

 

วัตถุดิบทางการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

รายการ

ราคา(บาท)

ค่า proximate

1. ปริมาณไขมัน

ตัวอย่างละ

550

2. ปริมาณเถ้า

ตัวอย่างละ

500

3. ปริมาณโปรตีน (Kjedahl method)

ตัวอย่างละ

500

4. ปริมาณความชื้น

ตัวอย่างละ

300

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคพิเศษหรือเครื่องวิเคราะห์ละเอียด

5.ปริมาณโปรตีน (Lowry)

ตัวอย่างละ

500

6. ปริมาณน้ำตาล (กลูโคส อะราบิโนส ไซโลส แมนโนส ซูโครส ฟรุคโตส)

ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ตัวอย่างละ

1,500

7. ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย DNS method

ตัวอย่างละ

350

8. ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย Somogyi-Nelson method

ตัวอย่างละ

350

9. ปริมาณเพคติน(ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค)

ตัวอย่างละ

500

10. ปริมาณเอสเทอร์ในไบโอดีเซลด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

ตัวอย่างละ

1,300

11. ปริมาณกรดไขมันด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

ตัวอย่างละ

1,500

12. กิจกรรมเอนไซม์โปรทีเอส (protease)

ตัวอย่างละ

1,000

13. กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase)

ตัวอย่างละ

1,000

14. กิจกรรมเอนไซม์แลคเคส (laccase)

ตัวอย่างละ

1,000

15. กิจกรรมเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส (manganese peroxidase)

ตัวอย่างละ

1,000

16. กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดส (lignin peroxidase)

ตัวอย่างละ

1,000

17. กิจกรรมเอนไซม์บีตากลูโคซิเดส (beta-glucosidase)

ตัวอย่างละ

1,000

18. กิจกรรมเอนไซม์แทนเนส (tannase)

ตัวอย่างละ

1,000

19. กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (lipase)

ตัวอย่างละ

1,000

 

2. งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กระดาษ

รายการ

ราคา(บาท)

1.น้ำหนักมาตรฐานกระดาษ (Basis weight)

ตัวอย่างละ

200

2.ความหนากระดาษ (Thickness)

ตัวอย่างละ

200

3.ความชื้นกระดาษ (Moisture)

ตัวอย่างละ

200

4.ความขาวสว่างกระดาษ (Brightness)

ตัวอย่างละ

300

5.ความทึบแสงกระดาษ (Opacity)

ตัวอย่างละ

400

6.ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ (Burst index)

ตัวอย่างละ

400

7.ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ (Folding index)

ตัวอย่างละ

200

8.ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index)

ตัวอย่างละ

200

9.ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index)

ตัวอย่างละ

200

10.ความคงรูปกระดาษ (Stiffness )

ตัวอย่างละ

300

11.ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ (Cobb test)

ตัวอย่างละ

300

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

รายการ

ราคา (บาท)

1. ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ค่าสี ด้วยเครื่อง colorimeter ระบบ L* a* b*

ตัวอย่างละ

400

ความข้นหนืด ด้วยเครื่อง Brookfield viscometer ตามมาตรฐาน มอก.

ตัวอย่างละ

300

จุดขุ่นในสบู่เหลว ตามมาตรฐาน มอก.

ตัวอย่างละ

150

2. ลักษณะทางเคมี

ความเป็นกรดด่าง ตามมาตรฐาน มอก.

ตัวอย่างละ

300

3. คุณภาพการใช้งาน

การแบ่งครึ่งศีรษะ (ปรับสภาพผม) ตามมาตรฐาน มอก.

ตัวอย่างละ

2,500

ฟองและความคงที่ของฟอง ตามมาตรฐาน มอก.

ตัวอย่างละ

150

คุณลักษณะทางกายภาพตรวจพินิจ

ตัวอย่างละ

100-200

4. การระคายเคืองต่อตา *

ตัวอย่างละ

7,500

5. การระคายต่อผิวหนัง *

ตัวอย่างละ

7,500

6. การแพ้และความเป็นพิษ *

ตัวอย่างละ

7,500

7. คุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง** ตามมาตรฐาน มอก. 152/2539

จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด

ตัวอย่างละ

400

Escherichia coli

ตัวอย่างละ

500

ยีสต์ และ รา

ตัวอย่างละ

400

Staphylococcus aureus

ตัวอย่างละ

500

Pseudomonas aeruginosa

ตัวอย่างละ

500

Salmonella

ตัวอย่างละ

500

Clostridium

ตัวอย่างละ

500

8. MIC in Cosmetic/sample

ตัวอย่างละ

1,500

9. การทดสอบคุณภาพทางคลินิก *

ความยืดหยุ่นของผิวหนังด้วยเครื่อง Cutometer

ตัวอย่างละ

800

ปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวหนังด้วยเครื่อง Transepidermal water loss/ ชม.

ตัวอย่างละ

700

เม็ดสีผิว ด้วยเครื่อง Skin pigmentation  ให้ค่า Melanin and Redness

ตัวอย่างละ

200

ความมันของผิวหนัง ด้วยเครื่อง Sebum

ตัวอย่างละ

250

ความชุ่มชื้นผิวหนัง ด้วยเครื่อง Hydration

ตัวอย่างละ

200

10. Patch test การระคายเคืองต่อผิวหนังในคน

ใช้คน 8 คน แยกเป็น

         – ค่าตอบแทนผู้ทดสอบคนละ 450 บาท

         – ค่าบริการและวัดประมวลผล 300 บาท

ตัวอย่างละ

750

11. ค่าทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ด้วยวิธีFreezing/thawing/cycle and cooling/thawing/cycle จำนวน

5 รอบ(-4 C◦48hr/45 C◦48hr) and (4 C◦48hr/40 C◦48hr) ใช้เวลาทดสอบ 12-24 วัน/ตย. เป็นการเปรียบเทียบค่าคุณภาพก่อน-หลังเก็บรักษา ด้วยการวัดด้วยค่าคุณภาพต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก.152-2539

ตัวอย่างละ

1,500

12. การพัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแยกตามชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์****

     – พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ (กลุ่มชำระล้าง) ต่อ1 สูตรทดสอบใช้3ครั้ง

1,500 ขึ้นไป

     – พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ (กลุ่มอิมัลชันครีม) ต่อ1 สูตรทดสอบใช้ 3ครั้ง

2,500 ขึ้นไป

     – ปรับปรุงสูตรขึ้นใหม่จากสูตรเดิม (กลุ่มชำระล้าง) ต่อ 1 สูตรทดสอบใช้3ครั้ง

1,000 ขึ้นไป

     – ปรับปรุงสูตรขึ้นใหม่จากสูตรเดิม (กลุ่มอิมัลชันครีม) ต่อ 1 สูตรทดสอบใช้ 3ครั้ง

2,000 ขึ้นไป

13. การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยวิธีด้วยวิธี Modified Dopachrome (Tyrosinase inhibition activity assay)

5,000

14. การทดสอบ Challenge test in cosmetic product (Antimicrobial Preservative Efficacy Testing)

2,500

15. การทดสอบทางประสาทสัมผัสในเครื่องสำอาง (sensory test)

ตกลงก่อนทดสอบ

* การทดสอบคุณภาพทางคลินิก ราคานี้เป็นบริการที่ผู้ขอรับบริการจะต้องหาผู้ทดสอบมาทดสอบเองและกรุณาติดต่อเพื่อทำความเข้าใจในการทดสอบก่อน โดยทางสถาบันฯจะให้บริการเฉพาะเครื่องมือเท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้ทางสถาบันฯเตรียมผู้ทดสอบกรุณาติดต่อเพื่อทำความเข้าใจและตกลงราคาใหม่อีกครั้งจำนวนผู้ทดสอบที่ต้องใช้ทดสอบอยู่ระหว่าง 7 -12 คน

** การทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน มอก-152

*** การส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น

**** การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงขึ้นใหม่ ต้องฝากการปรึกษาหารือกับผู้วิจัยก่อนทั้งนี้เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลไปพัฒนาและข้อตกลงต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

 

3. งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายการ

ราคา(บาท)

1.เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ(steam-explosion)

ตัวอย่างละ

500

2.เครื่องต้มเยื่อ 6 หลุม (pulping unit)

ครั้งละ

6,000

3.เครื่องบดละเอียด (Wiley Mill)

ชั่วโมงละ

600

4.เครื่อง High consistency refining

ชั่วโมงละ

600

5.เครื่องหา freeness

ตัวอย่างละ

300

6.เครื่อง PFI mill

ตัวอย่างละ

300

7.เครื่องคัดแยก (screen) เยื่อ (ไม่เกิน 500 กรัม)

ตัวอย่างละ

500

8. การใช้เครื่องบดละเอียดระบบ Cyclone mill

ชั่วโมงละ

800

9. การสกัดน้ำมันหอมระเหย  (Distillation)

กลั่นครั้งแรก 800 บาท/ตัวอย่าง

ครั้งถัดมา 400 บาท/ตัวอย่าง

10. การสกัดเย็น  (Maceration)

ตัวอย่างละ

1,000

11. การสกัดร้อน (Soxhlet extraction)

ตัวอย่างละ

1,000

12. เครื่องระเหยตัวทำละลาย (Rotary evaporator)

200 บาท/ 3 ชั่วโมง

13. เครื่อง Homogenizer (type, vol/hour)

ครั้งละ

300-500

14. เครื่อง Microplate Reader (plate)

Plate ละ

80-100

15. เครื่อง High intensity Ultrasonic

ครั้งละ

500 /ครั้ง

16. เครื่อง Nano-Particles (Microfluidizer) (type, vol/hour)

ครั้งละ

2,000-3,000

หมายเหตุ            การให้บริการเครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ถ้าจำนวนตัวอย่างไม่ถึง 5 ตัวอย่าง คิดค่าเปิดเครื่องเพื่อใช้งานในแต่ละวัน 500 บาท

 

4. งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ

รายการ

ราคา(บาท)

1. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (S-project)

จำนวน 10-50 ตัวอย่าง

30,000

2. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (M-project)

จำนวน 51-150 ตัวอย่าง

100,000

3. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (L-project)

จำนวน 151- 500 ตัวอย่าง

200,000

หมายเหตุ ไม่รวมการทดลองเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอ้างอิง (Reference method)