บริการตรวจวิเคราะห์

การให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์

และค่าบริการ

อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

  

งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

1.1 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : วัตถุดิบไม้

ลำดับ

รายการ

ห้องปฎิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์**

1

ค่าการละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน

K006

*

800

20วัน

2

ค่าการละลายในแอลกอฮอล์

K006

*

800

20วัน

3

ค่าการละลายในน้ำร้อน

K006

*

500

20วัน

4

ค่าการละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น

ร้อยละ 1

K006

*

300

20วัน

5

ปริมาณลิกนิน

K006

***

900

20วัน

6

ปริมาณโฮโลเซลลูโลส

K006

***

900

20วัน

7

ปริมาณอัลฟาเซลลูโลส

K006

***

1,000

20วัน

8

ปริมาณเพนโตแซน

K006

***

1,400

20วัน

9

ปริมาณเถ้า

K006

*

500

3 วัน

10

ค่าคัปปานัมเบอร์

K006

*

1,000

5 วัน

11

ความหนืดของเซลลูโลส

(ลิกนินไม่เกิน 4%)

K006

*

1,000

5 วัน

12

ค่าบดละเอียดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

K006

*

500

2 วัน

13

วัดขนาดเส้นใยจากไม้

K006

*

2,200

5 วัน

14

ถ่ายรูปเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์

K006

*

500

1วัน

 

หมายเหตุ * ปริมาณตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใช้ 30-50 กรัม ขนาด 60 เมช หรือถ้าให้บดละเอียดเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ด้วย ใช้ 150-200 กรัม

                 ** ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

                 *** การวิเคราะห์รายการที่ 5, 6, 7 หรือ 8 ต้องสกัดสารแทรกรายการที่ 1-3 ก่อน และรวมค่าบริการวิเคราะห์ในรายการ 1-3 ด้วยหรือถ้าสกัดสารแทรกมาแล้วจะคิดค่าบริการวิเคราะห์เฉพาะรายการที่วิเคราะห์เท่านั้น

1.2 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล

ลำดับ

รายการ

ห้องปฎิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

 

ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล

 

 

 

 

1

ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย)

K001

-

300

-

2

ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด)

K001

-

500

-

3

ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า

K001

-

800

-

4

ความหนาแน่น (Bulk density)

K001

20,000

500

8-15

5

ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, GCV (as received)

K001

50

1,300

8-15

6

ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้ง, GCV (oven dry)

K001

50

1,800

8-15

7

ค่าความร้อนแบบเนท, NCV

K001

50

2,500

10-30

8

ปริมาณเถ้า (Ash)

K001

50

500

8-15

9

ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture as received)

K001

50

500

8-15

10

ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

K001

50

800

8-15

11

ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

K001

50

1,800

10-30

12

ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

K001

50

700

10-30

13

ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

K001

50

700

10-30

14

ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

K001

50

700

10-30

15

ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

K001

50

800

10-30

16

ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

K001

50

3,900

10-30

17

ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

K001

50

500

15-30

 

จากตัวอย่างขี้เถ้า

       

18

ความเป็นกรดด่าง (pH)

K001

100

300

8-15

19

ปริมาณซิลิคอน (Si)

K001

50

1000

15-30

20

ปริมาณอลูมิเนียม (Al)

K001

50

800

15-30

21

ปริมาณฟอสฟอรัส (P)

K001

50

800

15-30

22

ปริมาณแคลเซียม (Ca)

K001

50

800

15-30

23

ปริมาณแมกนีเซียม (Mg)

K001

50

800

15-30

24

ปริมาณเหล็ก (Fe)

K001

50

800

15-30

25

ปริมาณโซเดียม (Na)

K001

50

800

15-30

26

ปริมาณโพแทสเซียม (K)

K001

50

800

15-30

27

ปริมาณแมงกานีส (Mn)

K001

50

800

15-30

28

ปริมาณแคดเมียม (Cd)

K001

50

800

15-30

29

ปริมาณอะซินิค (As)

K001

50

1,000

15-30

30

ปริมาณโครเมียม (Cr)

K001

50

800

15-30

31

ปริมาณทองแดง (Cu)

K001

50

800

15-30

32

ปริมาณตะกั่ว (Pb)

K001

50

800

15-30

33

ปริมาณสังกะสี (Zn)

K001

50

800

15-30

34

ปริมาณนิกเกิล (Nickel, Ni)

K001

50

800

15-30

35

ปริมาณปรอท (Hg)

K001

50

1,000

15-30

 

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

1.3 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : วัตถุดิบสมุนไพร

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

1

ค่าทางกายภาพของน้ำมันหอมระเหย

- Refractive Index

- Specific gravity

K004

3 มิลลิลิตร

5 มิลลิลิตร

575
575

15 วัน

15 วัน

2

ปริมาณสารแอนโธไซยานิน

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,800

30 วัน

3

ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด

(Total phenolic content)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,200

30 วัน

4

ปริมาณสารฟลาโวนอยด์

(Flavonoid content)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,200

30 วัน

5

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH

(Trolox equivalent)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,200

30 วัน

6

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิเคราะห์หาค่า (IC50)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,800

30 วัน

7

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS (Trolox equivalent)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,200

30 วัน

8

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS วิเคราะห์หาค่า (IC50)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1800

30 วัน

9

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (µmole Fe(II)/g sample)

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

1,200

30 วัน

10

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อัลฟา-กลูโคซิเดส ในหลอดทดลอง

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

4,200

30 วัน

11

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

 ในหลอดทดลอง

K004

ผงพืช 100 กรัม

สารสกัด 3 กรัม

4,600

30 วัน

12

เชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ Total Plat Count /Yeast &Mold

K004

10 กรัม

600

30 วัน

13

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ

K004

1-3 กรัม

1,200
บาท/เชื้อ/สาร

30 วัน

14

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ

K004

1-3 กรัม

1,725 บาท/เชื้อ/สาร

30 วัน

15

ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ

K004

1-3 กรัม

1,725 บาท/เชื้อ/สาร

30 วัน

16

ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ

K004

1-3 กรัม

2,875 บาท/เชื้อ/สาร

30 วัน

 

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

1.4 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

ค่า proximate

1

ปริมาณไขมัน

K007

20 กรัม

550

15 วัน

2

ปริมาณเถ้า

K007

20 กรัม

500

15 วัน

3

ปริมาณโปรตีน (Kjedahl method)

K007

20 กรัม

500

15 วัน

4

ปริมาณความชื้น

K007

20 กรัม

300

15 วัน

วิเคราะห์ไขมัน (lipid analysis)

5

สกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ (solvent extraction)

หมายเหตุ ตัวอย่างไม่เกิน 1 กก. ผู้ใช้บริการให้นำตัวทำละลายมาเอง

K004

ขั้นต่ำ 500 กรัม

1,500

30 วัน

6

สกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ (solvent extraction) หมายเหตุ ตัวอย่างไม่เกิน 1 กก. ผู้ใช้บริการให้นำตัวทำละลายมาเอง

A007-1

ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างที่ต้องการนำมาสกัด

1,500

5-7 วัน

7

เตรียมตัวอย่าง (Saponification) และวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันด้วยเทคนิค Gas chromatography – Flame ionization detection (GC-FID)

A007-1

100 มิลลิกรัม

5,000

5-7 วัน

8

เตรียมตัวอย่าง (Derivatization) และระบุชนิดสารสกัดด้วยเทคนิค Gas chromatography

–Mass spectrometry (GC-MS)

A007-1

100 มิลลิกรัม

6,000

5-7 วัน

9

ปริมาณโปรตีน (Lowry)

K007

10 มล.

500

15 วัน

10

ปริมาณน้ำตาล (กลูโคส อะราบิโนส ไซโลส แมนโนส ซูโครส ฟรุคโตส) ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

K007

1 มล.

1,500

7 วัน

11

ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย DNS method

K007

5 มล.

350

5 วัน

 

หมายเหตุ *เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

1.5 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเส้นใย

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

1

ขนาดของเส้นใย (fiber fineness)

A007-2

อย่างน้อย 20 กรัม

500

3 วัน

2

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย

(fiber diameter)

A007-2

อย่างน้อย 20 กรัม

850

3 วัน

3

ภาพตัดขวางเส้นใย (fiber cross-section)

A007-2

อย่างน้อย 20 กรัม

900

3 วัน

4

สมบัติในการดูดซับน้ำของเส้นใย

(water absorption of fiber)

A007-2

อย่างน้อย 50 กรัม

800

5 วัน

5

ความแข็งแรงของเส้นใย (tensile strength and elongation

A007-2

อย่างน้อย 50 กรัม

1,200

2 สัปดาห์

1.6 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ : งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

1

ความแข็งแรงของเส้นด้าย (tensile strength and elongation)

A007-2

เส้นด้ายควรมีความยาวอย่างน้อย 30 เมตร

1,200

2 สัปดาห์

2

ความแข็งแรงของผ้า

(tensile strength elongation)

A007-2

ผ้าตามหน้ากว้างของผ้าและควรมีความยาวอย่างน้อย 2 เมตร

1,200

1 สัปดาห์

3

ความต้านแรงฉีกขาดของผ้า (tearing strength)

A007-2

อย่างน้อย 10 ซ้ำ

850

1 สัปดาห์

4

ขนาดของเส้นด้าย

(yarn numbers)

A007-2

ความยาวอย่างน้อย 30 เมตร

250

2 วัน

5

การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง

(color fatness to wash)

A007-2

ผ้าตามหน้ากว้างและควรมีความยาว อย่างน้อย 50 เซนติเมตร/เส้นด้ายควรมีความยาวอย่างน้อย 10 เมตร

850

1 สัปดาห์

6

น้ำหนักของผ้า

(fabric weight (g/m2))

A007-2

ผ้าตามหน้ากว้างของผ้าและควรมีความยาวอย่างน้อย 1 เมตร

300

1 วัน

7

ขนาดของเส้นด้าย

(yarn numbers)

A007-2

ความยาวอย่างน้อย 30 เมตร

250

2 วัน

8

จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้า

(threads per unit length)

A007-2

ผ้าควรมีความยาว อย่างน้อย 50 เซนติเมตร

280

2 วัน

 

   หมายเหตุ * เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

2.2 งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์**

1

น้ำหนักมาตรฐานกระดาษ (Basis weight)

K006

*

200

5 วัน

2

ความหนากระดาษ (Thickness)

K006

*

200

5 วัน

3

ความชื้นกระดาษ (Moisture)

K006

*

200

5 วัน

4

ความขาวสว่างกระดาษ (Brightness)

K006

*

300

5 วัน

5

ความทึบแสงกระดาษ (Opacity)

K006

*

400

5 วัน

6

ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ

(Burst index)

K006

*

400

5 วัน

7

ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ  (Folding index)

K006

*

200

5 วัน

8

ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index)

K006

*

200

5 วัน

9

ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index)

K006

*

200

5 วัน

10

ความคงรูปกระดาษ (Stiffness )

K006

*

300

5 วัน

11

ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบ์

(Cobb test)

K006

*

300

5 วัน

12

ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring crush)

K006

*

400

5 วัน

 

หมายเหตุ * ปริมาณกระดาษที่ใช้ตามวิธีมาตรฐาน

                ** เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

2.1 งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

1

ค่าสี ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

ด้วยระบบ L* a* b* (Minolta)

K008

ผงพืช 10 กรัมของเหลว 50 กรัม

500

7 วัน

 

2

ค่าความข้นหนืด (Viscosity)

ด้วยเครื่อง Brookfield DV-II +

ด้วยเครื่อง Brookfield RVDV2T Cone and plate

K008

 

600 กรัม

5-10 กรัม

500

 

 

7 วัน

3

ค่าจุดหยดในผลิตภัณฑ์ลิป (dropping point) ตามวิธีของ มอก. 234-2541

K008

100 กรัม

500

7 วัน

4

ค่าจุดโค้งงอในผลิตภัณฑ์ลิป (drooping point) ตามวิธีของ มอก. 234-2541

K008

100 กรัม

(12ชิ้น)

500

15 วัน

5*

ทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability Testing) ด้วยวิธี Heating and thawing cycle

(6 cycle) (วัดค่าคุณภาพเฉพาะ ค่าคุณภาพทางเคมี ค่าความหนืด ค่าสี)

K008

1-2 กิโลกรัม

10,000

30 วัน

6*

ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test) สภาวะการเก็บรักษา 5 สภาวะ คือ อุณหภูมิห้อง (3m), อุณหภูมิ 4°C(3m), อุณหภูมิ 40/45 °C (3m), Fluorescence Lamp (1 m.), Sunlight (7 day)

K008

จำนวน 50 ชิ้น ขึ้นกับปริมาตรและจำนวนที่เก็บรักษา

50,000

90-120 วัน

7*

ค่าบริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาสูตรใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อ 1 สูตร จะพัฒนาปรับสูตรให้ 3 ครั้ง

-กรณีลูกค้าต้องการพัฒนาสูตรใหม่ หรือมีสูตรของตนเองลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียด หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) และรับคำปรึกษากับทีมนักวิจัยก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

-กรณีลูกค้ามีสารสำคัญมาเอง ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียด หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) และรับคำปรึกษากับทีมนักวิจัยก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

K008

-

5,000

90 วัน

8*

ค่าพัฒนาสูตรที่ผ่านการพัฒนาในข้อ 10 มาแล้ว จะคิดค่าบริการต่อ 1 ครั้งๆละ

K008

-

1,000

30 วัน

 

หมายเหตุ * ในข้อที่ 5-8 ต้องขอรับคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญประจำห้องปฏิบัติฯการก่อนรับการทดสอบ

                ** เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จะนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

 

2.3 งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ : งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

1

วัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างในช่วงเนียร์อินฟราเรด (NIR)

K005

-

300

-

2

วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (S-project) จำนวน 10-50 ตัวอย่าง

K005

-

30,000/ชุดตัวอย่าง

-

3

วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (M-project) จำนวน 51-150 ตัวอย่าง

K005

-

100,000/ชุดตัวอย่าง

-

4

วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (L-project) จำนวน 151- 500 ตัวอย่าง

K005

-

200,000/ชุดตัวอย่าง

-


หมายเหตุ
* ไม่รวมการทดลองเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอ้างอิง (Reference method)

3 งานบริการงานบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รายการ

ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์

1

เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ความจุ 2 ลิตร

(steam-explosion)*

K006

-

500 - 1,000

-

2

เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ความจุ 35 ลิตร

(steam-explosion)**

K006

-

2,500 - 3,000

-

3

เครื่องทำแผ่น square sheet machine (250 mm.)

K006

-

200/ชั่วโมง

-

4

ตู้อบร้อนสุญญากาศ (Vacuum drying oven)

K006/

A007-1

-

300/ชั่วโมง

-

5

เครื่องกระจายเยื่อ

K006

-

200/ชั่วโมง

-

6

เครื่องปั่นเหวี่ยงเยื่อ (centrifuge)

K006

-

200/ชั่วโมง

-

7

เครื่องเคลือบผิวกระดาษอัตโนมัติ

K006

-

1,000 บาท/วัน

-

8

เครื่องเคลือบผิวกระดาษ (size gum up tester)

K006

-

600บาท/วัน

-

9

เครื่อง FT-IR (ATR)

K006

-

400

-

10

เครื่องต้มเยื่อ 6 หลุม (pulping unit)

K006

-

6,000

-

11

เครื่องบดละเอียด (Wiley Mill)

K006

-

600

-

12

เครื่อง High consistency refining

K006

-

600

-

13

เครื่องหา freeness

K006

-

300

-

14

เครื่อง PFI mill

K006

-

300

-

15

เครื่องคัดแยก (screen) เยื่อ (ไม่เกิน 500 กรัม)

K006

-

500

-

16

การใช้เครื่องบดละเอียดระบบ Cyclone mill

K006

-

800

-

17

การสกัดน้ำมันหอมระเหย  (Distillation)

K004

-

กลั่นครั้งแรก 1,000 บาท/ตัวอย่าง ครั้งถัดมา 500 บาท/ตัวอย่าง

-

18

การสกัดสารสกัดด้วยวิธีการสกัดเย็น  (Maceration)

* ตัวอย่างไม่เกิน 300 กรัม ทำการสกัด 3 ครั้ง ผู้ใช้บริการให้นำตัวทำละลายมาเอง

K004

-

1,500/พืช

-

19

การสกัดสารสกัดด้วยวิธีการสกัดร้อน

(Soxhlet extraction)

* ตัวอย่างไม่เกิน 30 กรัม ทำการสกัด 3 ครั้ง

ผู้ใช้บริการให้นำตัวทำละลายมาเอง

K004

-

2,000 บาท/พืช

-

20

เครื่องระเหยตัวทำละลาย (Rotary evaporator) ขนาดเครื่อง 1 ลิตร

* ให้บริการเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการสกัดด้วยเท่านั้น

K004

-

100 บาท/ชั่วโมง

-

21

เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง

(Ultrasonic processor)

*ค่าบริการใช้เครื่อง/ชั่วโมง

K008

-

400 บาท/ชั่วโมง

-

22

เครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer)

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

A007-1

-

400

-

23

เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill)

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

A007-1

-

250

-

24

เครื่องกดอัดความคุมความร้อน (Hot temperature compression)

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

A007-1

-

250

-

25

เครื่องลดขนาดวัสดุ (Pulverlizer)

A007-2

-

350/ชั่วโมง

-

หมายเหตุ *เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำความจุ 2 ลิตร ตัวอย่างไม่ถึง 5 ตัวอย่าง คิดค่าเปิดเครื่อง 500 บาท

                 **เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำความจุ 35 ลิตร คิดค่าเปิดเครื่อง 2,000 บาท

รหัสห้องปฏิบัติการ 

รหัสห้องปฏิบัติการ

(Lab No.)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

K001

Energy Crops and Fast Growing Trees Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

K002

Plant Production Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

K003

KUBIOMASS Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์

K004

Herbs and Bioactive Compounds Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

K005

Nondestructive Quality Evaluation Commodities Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

K006

Natural Fiber, Paper and Textile Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ

K007

Enzyme and Microbial Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์

K008

Cosmetics and Health Care Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

A007-1

Natural Rubber and Biopolymer Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา (1)

A007-2

Natural Rubber and Biopolymer Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ (2)

A008

Starch, Sugar and Rice Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว

 

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ติดต่อสอบถาม
โทร : 02-942-8600-3 ต่อ 207
aapthu@ku.ac.th
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
FM-KAPI_AS
  กรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
ส่งมาที่ aapthu@ku.ac.th
       
    การดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ประเมินและตรวจสอบรายการ
   
     
     
  ไม่สามารถให้บริการได้   สามารถให้บริการได้  
         
     
         
     
  แจ้งผลทางอีเมล   แจ้งผลทางอีเมล
พร้อมใบเสนอราคา
และช่องทางการชำระเงิน
 
         

ติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณทศพล อุมะมานิต

โทร : 02-942-8600-3 ต่อ 207

อีเมล์ : aapthu@ku.ac.th