บริการตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบไม้

TTอัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบไม้

รายการ

ราคา (บาท)

 T1.ค่าการละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน

ตัวอย่างละ

800

TT2.ค่าการละลายในแอลกอฮอล์

ตัวอย่างละ

800

TT3.ค่าการละลายในน้ำร้อน

ตัวอย่างละ

500

TT4.ค่าการละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 1

ตัวอย่างละ

300

TT5.ปริมาณลิกนิน

ตัวอย่างละ

900

TT6.ปริมาณโฮโลเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

900

TT7.ปริมาณอัลฟาเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

1,000

TT8.ปริมาณเพนโตแซน

ตัวอย่างละ

1,400

TT9.ปริมาณเถ้า

ตัวอย่างละ

500

TT10.ค่าคัปปานัมเบอร์

ตัวอย่างละ

1,000

TT11.ความหนืดของเซลลูโลส

ตัวอย่างละ

1,000

   12. วัดขนาดเส้นใยจากไม้

 ตัวอย่างละ

1,200 

    13.ถ่ายรูปเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์

 ตัวอย่างละ

500