บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 TTวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล

รายการ

ราคา (บาท)

TTจากตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล

TT1. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (สับย่อย)

ตัวอย่างละ

300

TT2. ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง (บดละเอียด)

ตัวอย่างละ

500

TT3. ค่าเตรียมตัวอย่างเถ้า

ตัวอย่างละ

800

TT4. ความหนาแน่น (Bulk density)

ตัวอย่างละ

500

TT5. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ, GCV (as received)

ตัวอย่างละ

1,300

TT6. ค่าความร้อนแบบกรอส ตามสภาพตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้ง, GCV (oven dry)

ตัวอย่างละ

1,800

TT7. ค่าความร้อนแบบเนท NCV

ตัวอย่างละ

2,500

TT8. ปริมาณเถ้า (Ash)

ตัวอย่างละ

500

TT9. ปริมาณความชื้น ตามสภาพตัวอย่างที่ได้รับ (Moisture) (as received)

ตัวอย่างละ

500

TT10. ปริมาณสารที่ระเหย (Volatile matter)

ตัวอย่างละ

800

TT11. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)

ตัวอย่างละ

1,800

TT12. ปริมาณคาร์บอน (Carbon)

ตัวอย่างละ

700

TT13. ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen)

ตัวอย่างละ

700

TT14. ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen)

ตัวอย่างละ

700

TT15. ปริมาณกำมะถัน (Sulphur)

ตัวอย่างละ

800

TT16. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen)

ตัวอย่างละ

3,900

TT17. ปริมาณคลอไรด์ (Chloride)

ตัวอย่างละ

500

TTจากตัวอย่างขี้เถ้า หรือ เชื้อเพลิงชีวมวล

TT18. ความเป็นกรดด่าง (pH)

ตัวอย่างละ

300

TT19. ปริมาณซิลิคอน(Si)

ตัวอย่างละ

800

TT20. ปริมาณอลูมิเนียม (Al)

ตัวอย่างละ

800

TT21. ปริมาณฟอสฟอรัส (P)

ตัวอย่างละ

800

TT22. ปริมาณแคลเซียม (Ca)

ตัวอย่างละ

800

TT23. ปริมาณแมกนีเซียม (Mg)

ตัวอย่างละ

800

TT24. ปริมาณเหล็ก (Fe)

ตัวอย่างละ

800

TT25. ปริมาณโซเดียม (Na)

ตัวอย่างละ

800

TT26. ปริมาณโพแทสเซียม (K)

ตัวอย่างละ

800

TT27. ปริมาณแมงกานีส (Mn)

ตัวอย่างละ

800

TT28. ปริมาณแคดเมียม (Cd)

ตัวอย่างละ

800

TT29. ปริมาณอะซินิค (As)

ตัวอย่างละ 

800

TT30. ปริมาณโครเมียม (Cr)

ตัวอย่างละ 

800

TT31. ปริมาณทองแดง (Cu)

ตัวอย่างละ 

800 

TT32. ปริมาณตะกั่ว (Pb)

ตัวอย่างละ 

800

TT 33. ปริมาณสังกะสี (Zn)

ตัวอย่างละ 

800

TT 34. ปริมาณนิกเกิล (Nickel, Ni)

ตัวอย่างละ 

800