บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์
บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTวัตถุดิบสมุนไพร

รายการ

ราคา (บาท/ตัวอย่าง)

TT1. ค่าทางกายภาพของน้ำมันหอมระเหย

TTTTT– Refractive Index

TTTTT– Specific gravity

ตัวอย่างละ

ตัวอย่างละ

500

500

TT2. ปริมาณสารแอนโธไซยานิน

ตัวอย่างละ

1,000

TT3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH  (Trolox equivalent)

ตัวอย่างละ

1,000

TT4. ปริมาณสารฟินอลิกทั้งหมด (Total Phenolic content)

ตัวอย่างละ

000

TT5. ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid content)

ตัวอย่างละ

1,000

TT6. เชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ Total Plat Count /Yeast & Mold

ตัวอย่างละ/ตัวอย่างละ

500/500

TT7. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ

ตัวอย่างละ

 1,000

TT8. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิเคราะห์หาค่า (IC50)

 ตัวอย่างละ

1,500 

TT9. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS (Trolox equivalent

ตัวอย่างละ 

1,000 

TT10. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS วิเคราะห์หาค่า (IC50)

ตัวอย่างละ 

1,500 

TT11. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (µmole Fe(II)/g sample)

ตัวอย่างละ 

1,000 

TT12. ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อัลฟา-กลูโคซิเดส ในหลอดทดลอง

ตัวอย่างละ 

3,500 

TT13. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ

ตัวอย่างละ 

 1,500

TT14. ค่าความเข้มเข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ

ตัวอย่างละ 

 1,500

TT15. ค่าความเข้มเข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ

ตัวอย่างละ 

2,500