บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบทางการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTวัตถุดิบทางการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

TTรายการ

ราคา (บาท)

TTค่า proximate

TT1. ปริมาณไขมัน

ตัวอย่างละ

550

TT2. ปริมาณเถ้า

ตัวอย่างละ

500

TT3. ปริมาณโปรตีน (Kjedahl method)

ตัวอย่างละ

500

TT4. ปริมาณความชื้น

ตัวอย่างละ

300

TTการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคพิเศษหรือเครื่องวิเคราะห์ละเอียด

TTวิเคราะห์ไขมัน (lipid analysis)

TT5. สกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ (solvent extraction)

 ตัวอย่างละ

1,500

TT6. เตรียมตัวอย่าง (Saponification) และวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันด้วยเทคนิค Gas chromatography – Flame ionization detection (GC-FID)

 ตัวอย่างละ

 4,500

TT7. ปริมาณโปรตีน (Lowry)

 ตัวอย่างละ

 500

TT8. ปริมาณน้ำตาล (กลูโคส อะราบิโนส ไซโลส แมนโนส ซูโครส ฟรุคโตส) ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ตัวอย่างละ 

 1,500

TT9. ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย DNS method

ตัวอย่างละ 

 350

TT10. ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย Somogyi-Nelson method

 ตัวอย่างละ

 350

TT11. ปริมาณเพคติน (ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค)

ตัวอย่างละ 

 500

TT12. ปริมาณเอสเทอร์ในไบโอดีเซลด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

ตัวอย่างละ 

1,300

TT13. ปริมาณกรดไขมันด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

ตัวอย่างละ 

1,500 

TT14. กิจกรรมเอนไซม์โปรทีเอส (protease)

ตัวอย่างละ 

1,000 

TT15. กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase)

 ตัวอย่างละ

1,000 

TT16. กิจกรรมเอนไซม์แลคเคส (laccase)

ตัวอย่างละ 

 1,000

TT17. กิจกรรมเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส (manganese peroxidase)

ตัวอย่างละ 

 1,000

TT18. กิจกรรมเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดส (lignin peroxidase)

 ตัวอย่างละ

 1,000

TT19. กิจกรรมเอนไซม์บีตากลูโคซิเดส (beta-glucosidase)

ตัวอย่างละ 

 1,000

TT20. กิจกรรมเอนไซม์แทนเนส (tannase)

ตัวอย่างละ 

 1,000

TT21. กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (lipase)

ตัวอย่างละ 

 1,000