บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กระดาษ

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTผลิตภัณฑ์กระดาษ

รายการ

ราคา(บาท)

  1.น้ำหนักมาตรฐานกระดาษ (Basis weight)

ตัวอย่างละ

200

  2.ความหนากระดาษ (Thickness)

ตัวอย่างละ

200

  3.ความชื้นกระดาษ (Moisture)

ตัวอย่างละ

200

  4.ความขาวสว่างกระดาษ (Brightness)

ตัวอย่างละ

300

  5.ความทึบแสงกระดาษ (Opacity)

ตัวอย่างละ

400

  6.ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ (Burst index)

ตัวอย่างละ

400

  7.ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ (Folding index)

ตัวอย่างละ

200

  8.ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index)

ตัวอย่างละ

200

  9.ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index)

ตัวอย่างละ

200

  10.ความคงรูปกระดาษ (Stiffness )

ตัวอย่างละ

300

  11.ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ (Cobb test)

ตัวอย่างละ

300

  12.ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring crush)

ตัวอย่างละ

 400