บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบเส้นใย

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTวัตถุดิบเส้นใย

รายการ

ราคา(บาท)

  1. ขนาดของเส้นใย (fiber fineness)

ตัวอย่างละ

750

  2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย (fiber diameter)

ตัวอย่างละ

750

  3. ภาพตัดขวางเส้นใย (fiber cross-section)

ตัวอย่างละ

500

  4. สมบัติในการดูดซับน้ำของเส้นใย (water absorption of fiber)

ตัวอย่างละ

800

  5. ความแข็งแรงของเส้นใย (tensile strength and elongation

ตัวอย่างละ

1,000