บริการการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า

รายการ

ราคา(บาท)

  1. ความแข็งแรงของเส้นด้าย (tensile strength and elongation

ตัวอย่างละ

1,000

  2. ความแข็งแรงของผ้า (tensile strength elongation)

ตัวอย่างละ

1,000

  3. การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง (color fatness to wash)

ตัวอย่างละ

750-900