บริการตรวจวิเคราะห์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์
บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายการ

ราคา (บาท/ตัวอย่าง)

1 .เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ความจุ 2 ลิตร (steam-explosion)

500 – 1,000

2. เครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ความจุ 35 ลิตร (steam-explosion)

2,500 – 3,000

3. เครื่องทำแผ่น square sheet machine (250 mm.)

200/ชั่วโมง

4. ตู้อบร้อนสุญญากาศ (Vacuum drying oven)

  300/ชั่วโมง

5. เครื่องกระจายเยื่อ

  200/ชั่วโมง

6. เครื่องปั่นเหวี่ยงเยื่อ (centrifuge)

200/ชั่วโมง

7. เครื่องเคลือบผิวกระดาษอัตโนมัติ

 1,000 บาท/วัน

8. เครื่องเคลือบผิวกระดาษ (size gum up tester)

600บาท/วัน

9. เครื่อง FT-IR (ATR)

400

10. เครื่องต้มเยื่อ 6 หลุม (pulping unit)

6,000

11. เครื่องบดละเอียด (Wiley Mill)

600

12. เครื่อง High consistency refining

600

13. เครื่องหา freeness

300

14. เครื่อง PFI mill

300

15. เครื่องคัดแยก (screen) เยื่อ (ไม่เกิน 500 กรัม)

500

16. การใช้เครื่องบดละเอียดระบบ Cyclone mill

800

17. การสกัดน้ำมันหอมระเหย  (Distillation)

กลั่นครั้งแรก 800บาท/ตัวอย่าง ครั้งถัดมา 400 บาท/ตัวอย่าง

18. การสกัดเย็น  (Maceration)

1,000

19. การสกัดร้อน (Soxhlet extraction)

1,000

20. เครื่องระเหยตัวทำละลาย (Rotary evaporator)

200 บาท/ 3 ชั่วโมง

21. เครื่อง Homogenizer (type, vol/hour)

300 – 500

22. เครื่อง Microplate Reader (plate)

80 – 100

23. เครื่อง High intensity Ultrasonic

500 /ครั้ง

24. เครื่อง Nano-Particles (Microfluidizer) (type, vol/hour)

2,000 – 3,000

25. เครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

400

26. เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

250

27. เครื่องกดอัดความคุมความร้อน (Hot temperature compression) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และพอลิเมอร์

250

28. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)

350

29. เครื่อง freezer dryer

150/ชั่วโมง

30. เครื่อง spectrophotometer

100/ชั่วโมง

31. เครื่องมอร์เตอร์กวน

50/ชั่วโมง

32. เครื่องวัดค่าพีเอช

50/ชั่วโมง

33. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

50/ชั่วโมง

34. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

50/ชั่วโมง

35. เครื่อง Hot plate stirrer

50/ชั่วโมง

36. น้ำกลั่น

60/ลิตร

หมายเหตุ การให้บริการเครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ ถ้าจำนวนตัวอย่างไม่ถึง 5 ตัวอย่าง คิดค่าเปิดเครื่องเพื่อใช้งานในแต่ละวัน 500 บาท