บริการตรวจวิเคราะห์งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ

รายการ

ราคา(บาท)

TT1. วัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างในช่วงเนียร์อินฟราเรด (NIR)

ต่อชุดตัวอย่าง

30,000

TT2. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (S-project) จำนวน 10-50 ตัวอย่าง

ต่อชุดตัวอย่าง

100,000

TT3. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (M-project) จำนวน 51-150 ตัวอย่าง

ต่อชุดตัวอย่าง

100,000

 TT4. วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ  (L-project) จำนวน 151- 500 ตัวอย่าง

ต่อชุดตัวอย่าง

 200,000

หมายเหตุ ไม่รวมการทดลองเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอ้างอิง (Reference method)