สมัครงาน

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

 วุฒิการศึกษา

รายละเอียด

วันที่ปิดรับสมัคร

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า)

 25 กุมภาพันธ์ 2564

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ)

 25 กุมภาพันธ์ 2564

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเคมี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

15 มกราคม 2563

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.โท หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมี/เคมีประยุกต์)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

24 ตุลาคม 2562

นักวิทยาศาสตร์

 ป.ตรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์))

24 ตุลาคม 2562

นักวิทยาศาสตร์

 ป.ตรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี/เคมีประยุกต์))

24 ตุลาคม 2562

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.โท จุลชีววิทยา)

24 ตุลาคม 2562

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(สาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมี โพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

6 มิถุนายน 2562

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก พฤกษศาสตร์)

22 มีนาคม 2562 

นักวิเทศสัมพันธ์

 ป.ตรี

ประกาศรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ (จ้างเหมา)

15 กุมภาพันธ์ 2562 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(สาขาส่งเสริมการเกษตร และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง)

8 มกราคม 2562 

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก ด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีโพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี)

27 ธันวาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ(ป.โท เภสัชศาสตร์)

29 ธันวาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)

30 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)

18 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย

10 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศ ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

4 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

25 กันยายน 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

2 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

10 กันยายน 2561 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 ปวส.

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

30 กันยายน 2561 

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

17 พฤษภาคม 2561 

นักวิจัย

ป.โท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 เมษายน 2561

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 มีนาคม 2561

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2561

นักวิจัย

ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

22 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 25 ก.พ. 2561

 นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.เอก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

16 พ.ย. 2560