สมัครงาน

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

 วุฒิการศึกษา

รายละเอียด

วันที่ปิดรับสมัคร

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.เอก ด้านวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีโพลิเมอร์ วนผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี)

27 ธันวาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ(ป.โท เภสัชศาสตร์)

29 ธันวาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)

30 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)

18 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย

10 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศ ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

4 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

25 กันยายน 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

2 ตุลาคม 2561 

นักวิจัย

 ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

10 กันยายน 2561 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 ปวส.

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

30 กันยายน 2561 

นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

17 พฤษภาคม 2561 

นักวิจัย

ป.โท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 เมษายน 2561

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

20 มีนาคม 2561

นักวิจัย

 ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2561

นักวิจัย

ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

22 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 25 ก.พ. 2561

 นักวิจัย

 ป.เอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 2561

นักวิจัย

 ป.เอก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

16 พ.ย. 2560