คณะผู้บริหาร

ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์

ผู้อำนวยการ

   รองผู้อำนวยการ

ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล

ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน

ดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ

ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

   หัวหน้าฝ่าย

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

นายธนกิจ เฮียงโฮม

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ