คณะผู้บริหาร

ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์

ผู้อำนวยการ

ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล


ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการจัดการสารสนเทศ