คณะผู้บริหาร

 

ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์

ผู้อำนวยการ

ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล

ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ