คณะผู้บริหาร

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการ

   รองผู้อำนวยการ

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม

และประเมินผล

ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน

ดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ

ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบูรณาการวิจัย

   หัวหน้าฝ่าย

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

นายธนกิจ เฮียงโฮม

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ