หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมปี 2562

 

หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รุ่นที่ 1        วันที่ 22-24 เมษายน 2562 

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


รุ่นที่ 2        วันที่ 29-30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


รุ่นที่ 3        วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2562)


รุ่นที่ 4        วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(ปิดรับสมัคร 6 พฤษภาคม 2562)


รุ่นที่ 5        วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(ปิดรับสมัคร 13 พฤษภาคม 2562)


รุ่นที่ 6        วันที่ 3-5 มิถุนายน 2562

อบรมที่ : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2562)


รุ่นที่ 7        วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562

อบรมที่ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

(ปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2562)


รุ่นที่ 8        วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562

อบรมที่ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

(ปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน 2562)


รุ่นที่ 9        วันที่ 25-27 มิถุนายน 2562

อบรมที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

(ปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน 2562)


รุ่นที่ 10      วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562

อบรมที่ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 ชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

(ปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน 2562)


หลักสูตรฝึกอบรมปี 2561

1หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1                วันที่ 7-9 มีนาคม 2561                    (อบรมที่จังหวัดขอนแก่น)               ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                วันที่ 24-26 เมษายน 2561              (อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)         ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561           (อบรมที่จังหวัดเชียงราย)              ดาวน์โหลดรูปภาพ

1                                                        

 

ติดต่อสอบถาม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 207      อีเมล์ course-kapi@ku.th

คุณทศพล โทร. 090-406-7828