หลักสูตรฝึกอบรม

1หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1                     วันที่ 7-9 มีนาคม 2561                      (อบรมที่จังหวัดขอนแก่น)

1                     วันที่ 24-26 เมษายน 2561                (อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1                     วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561             (อบรมที่จังหวัดเชียงราย)

1                                                         **อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208      อีเมล์ course.kapi@gmail.com

คุณทศพล โทร. 090-406-7828    หรือ    คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805