หลักสูตรฝึกอบรม

 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ

1      รุ่นที่ 1      วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561        (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 3      วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561       (ปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561)

1          

 หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ

    รุ่นที่ 1      วันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561         (ปิดรับสมัคร 22 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 2      วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561                                (ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561)

1      รุ่นที่ 3      วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561                             (ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2561)

1         

1หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1                     วันที่ 7-9 มีนาคม 2561                      (อบรมที่จังหวัดขอนแก่น)

1                     วันที่ 24-26 เมษายน 2561                (อบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1                     วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561             (อบรมที่จังหวัดเชียงราย)

1                                                         **อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

วันและเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208      อีเมล์ course.kapi@gmail.com

คุณทศพล โทร. 090-406-7828    หรือ    คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805