การรับสมัคร

     

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

             หน้าแรก        การรับสมัคร         คุณสมบัติผู้สมัคร        ติดต่อเรา

 

ประกาศรับสมัครวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมโครงการ

“โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน”

.

.        ขอเรียนเชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.

.          เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน

.        รายละเอียดการสนับสนุน อ่านเพิ่มเติมได้ที่: คลิก

       คุณสมบัติผู้สมัคร:
.
.                          1) คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน : คลิก
                        2) คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน : คลิก
.
      ช่องทางการรับสมัคร:
.
.                   1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
.                           1)  ใบสมัครสำหรับผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลด: คลิก
.                           
2) ใบสมัครสำหรับผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ดาวน์โหลด: คลิก

.                   2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในใบสมัคร แล้วส่งตามช่องทางดังนี้
.
                            ช่องทางการส่งใบสมัคร:
.                                           1) ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
.                                               สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                             2) ส่งทางอีเมล์  dggku2561@gmail.com

                                         3) ส่งทางไปรษณีย์ 
                                              จ่าหน้า “คุณวันวิสา ภูไชยศรี (ใบสมัครโครงการฯ) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว”
.                                                ผู้รับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ)
.                                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1            

 

.      สอบถามเพิ่มเติม:
..      
คุณวันวิสา ภูไชยศรี
.      โทร. 02-942-8700, 085-093-7099, 091-872-6209