ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้รับบริการ

 • แบบฟอร์มขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ.pdf

  • 133 KB

  • 21 September 2017

  • 40 downloads

  • Download
 • อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์สถาบันผลิตผลเกษตรฯ.pdf

  • 292 KB

  • 21 September 2017

  • 56 downloads

  • Download
0 Folders, 2 Files (425 KB)

 

บุคลากรภายใน

 • Bill Payment.pdf

  • 586 KB

  • 21 September 2017

  • 25 downloads

  • Download
 • การต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้.pdf

  • 103 KB

  • 21 September 2017

  • 22 downloads

  • Download
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอน.doc

  • 33 KB

  • 21 September 2017

  • 20 downloads

  • Download
 • แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน.doc

  • 60 KB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบตอบรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน.doc

  • 35 KB

  • 21 September 2017

  • 21 downloads

  • Download
 • แบบประเมินความพึงพอใจ(จาก มก).xls

  • 35 KB

  • 21 September 2017

  • 19 downloads

  • Download
 • แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อจ้างต่อ (พนักงานเงินรายได้).doc

  • 67 KB

  • 21 September 2017

  • 12 downloads

  • Download
 • แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย.doc

  • 46 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.1พมก.doc

  • 91 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.2พมก.doc

  • 102 KB

  • 21 September 2017

  • 12 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม ปผ.มก.3พมก.doc

  • 150 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขอจัดประชุม อบรม สัมมนา.doc

  • 38 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลาราชการ.doc

  • 49 KB

  • 21 September 2017

  • 13 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาหรือสมัครสอบ.doc

  • 44 KB

  • 21 September 2017

  • 21 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง.doc

  • 48 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอใช้เครือข่ายนนทรี.doc

  • 53 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอใช้วัสดุจัดนิทรรศการของ TGDA.pdf

  • 83 KB

  • 21 September 2017

  • 19 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มข้อตกลงงาน นักวิจัย.doc

  • 42 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล.pdf

  • 207 KB

  • 21 September 2017

  • 22 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอปรับคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ.pdf

  • 650 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอปรับคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ.pdf

  • 650 KB

  • 21 September 2017

  • 13 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว.pdf

  • 825 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน.doc

  • 991 KB

  • 21 September 2017

  • 24 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขออนุมัติต่อสัญญาจ้างโครงการ.doc

  • 1 MB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันสังคม.pdf

  • 203 KB

  • 21 September 2017

  • 21 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวพนักงาน.pdf

  • 961 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มเดินทางไปปฎิบัติงานแบบขอเบิก.doc

  • 46 KB

  • 21 September 2017

  • 26 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มเดินทางไปปฎิบัติงานแบบไม่ขอเบิก.doc

  • 46 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มตอบรับนิสิตฝึกงาน.doc

  • 34 KB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มบันทึกขอนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้.doc

  • 1,001 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลาพักผ่อน (ข้าราชการ).doc

  • 27 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบขออนุมัติเดินทาง.doc

  • 54 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบบัญชีลงเวลา (พนักงานเงินงบประมาณ).doc

  • 67 KB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบบัญชีลงเวลา (พนักงานเงินรายได้).doc

  • 67 KB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.doc

  • 32 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ.pdf

  • 48 KB

  • 21 September 2017

  • 21 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ).doc

  • 36 KB

  • 21 September 2017

  • 22 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบลาออก.pdf

  • 172 KB

  • 21 September 2017

  • 24 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ.pdf

  • 3 MB

  • 21 September 2017

  • 14 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้.pdf

  • 294 KB

  • 21 September 2017

  • 14 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างโครงการ.doc

  • 74 KB

  • 21 September 2017

  • 17 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มประเมินผลทดลองปฎิบัติงาน.pdf

  • 467 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อขอตำแหน่ง ชน.พษ. ชช. ชช.พษ..pdf

  • 650 KB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ดูงาน ต่อ มก..pdf

  • 1 MB

  • 21 September 2017

  • 16 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา.pdf

  • 42 KB

  • 21 September 2017

  • 18 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาฯ (หลังได้รับการพัฒนา 3 เดือน).doc

  • 50 KB

  • 21 September 2017

  • 19 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ.pdf

  • 546 KB

  • 21 September 2017

  • 15 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือก.doc

  • 28 KB

  • 21 September 2017

  • 20 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ (ข้าราชการ).doc

  • 45 KB

  • 21 September 2017

  • 20 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียน Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการกลุ่ม 1.pdf

  • 281 KB

  • 21 September 2017

  • 28 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้.pdf

  • 326 KB

  • 21 September 2017

  • 21 downloads

  • Download
 • แบบรายงานการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน.doc

  • 46 KB

  • 21 September 2017

  • 20 downloads

  • Download
 • แบบรายงานการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษา.xls

  • 35 KB

  • 21 September 2017

  • 19 downloads

  • Download
 • แบบรายงานผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์.doc

  • 32 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • ใบใช้รถยนต์ฟอร์มเปล่า.doc

  • 33 KB

  • 21 September 2017

  • 23 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์สถาบันผลิตผลเกษตรฯ.doc

  • 33 KB

  • 25 September 2017

  • 39 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการขอจัดประชุม อบรม สัมมนา.doc

  • 41 KB

  • 20 October 2017

  • 22 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์ม_IT_ยืมอุปกรณ์โสต.pdf

  • 47 KB

  • 20 October 2017

  • 31 downloads

  • Download
 • แบบฟอร์มการส่งข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KAPI.docx

  • 34 KB

  • 20 October 2017

  • 24 downloads

  • Download
0 Folders, 59 Files (15 MB)