งานการเงิน

สำหรับบุคลากรสถาบันฯ ใช้สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน

หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานการเงินที่เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 209

 

  แบบฟอร์ม Bill Payment ค่าจ้าง ค่าประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม

File 01 แบบฟอร์ม Bill Payment การนำฝากค่าจ้าง ประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment การนำฝากค่าจ้าง ประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม

  แบบฟอร์ม Bill Payment รายได้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย

File 01 แบบฟอร์ม Bill Payment การนำฝากรายได้ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment การนำฝากรายได้ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย

  แบบฟอร์มเดินทางไปปฏิบัติงาน

 เดินทางไปปฏิบัติงาน - ต่างประเทศ

File 01 แบบฟอร์มเดินขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน - ต่างประเทศ

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน - ต่างประเทศ

 เดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ

1.แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการเดินทางปฏิบัติงาน-ในประเทศ

File 01 แบบฟอร์ม อนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน (เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง)

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด อนุมัติเดินทางไปราชการ (เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง)

2.แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ

File 01 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ

  แบบฟอร์มโครงการพัฒนาวิชาการ

 โครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม 1

File 01 ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน-การเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)

File 02 แบบฟอร์ม Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)

File 03 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment สำหรับโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)

File 04 บันทึกขอนำส่งเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)

File 05 บันทึกขอเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)

                      File 06 บันทึกขออนุมัติใช้สำเนาใบนำฝากธนาคาร (Bill Payment) ประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 โครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม 2

File 01 ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน-การเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)

File 02 แบบฟอร์ม Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)

File 03 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment สำหรับโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)

File 04 บันทึกขอเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)

  แบบฟอร์มการเงินอื่นๆ

 แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ 111

File 01 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ 111

 ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 แบบฟอร์มสัญญายืม และบัญชีตกลงเงินยืมทดรอง ราชการชั่วคราว แบบ บ.จ.2

File 01 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด สัญญายืมเงิน

File 03 แบบฟอร์ม บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการชั่วคราว (แบบ บ.จ.2)

File 04 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการชั่วคราว (แบบ บ.จ.2)

 ใบสำคัญรับเงิน และใบบันทึก

File 01 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ใบสำคัญรับเงิน

File 03 แบบฟอร์มใบสำคัญ-ใบเล็ก

File 04 แบบฟอร์มใบบันทึก - ใบเล็ก

  กองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 ขั้นตอนการรับบริจาค - การเบิกจ่าย

File 01 หนังสือกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศธ.0513.10105/26636 ลว. 4 มิ.ย.62 เรื่องการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation)

File 02 Flow Chart การบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) - การเบิกจ่าย

 หลักเกณฑ์กองทุน

File 01 ประกาศกองทุนฉบับที่ 1

File 02 ประกาศกองทุนฉบับที่ 2

  ข้อหารือด้านการเงิน

 ข้อหารือเกี่ยวกับภาษี

File 01 ข้อหารือและเอกสารประกอบเกี่ยวกับภาษี การยกเว้นภาษี

  ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขออนุมัติเปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงบัญชีโครงการวิจัย

File 01 แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิด-ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามใบบัญชี

                 File 02 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ ปิด และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ฉบับลงวันที่   15 เมษายน  2563)

File 03 ขั้นตอนการปฏิบัติ เปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงบัญชีโครงการวิจัย

File 04 แบบฟอร์มขออนุมัติ - เปิดบัญชี

File 05 แบบฟอร์มขออนุมัติ - ปิดบัญชี

File 06 แบบฟอร์มขออนุมัติ - เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชี

  ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

1.แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน OT

File 01 แบบฟอร์ม เบิกค่าตอบแทน OT

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด เบิกค่าตอบแทน OT

2.ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

File 01 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

3.รายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลา

File 01 แบบฟอร์ม รายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลา

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด รายงานผลการปฎิบัติงานนอกเวลา

 แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการปฎิบัติงานนอกเวลา

File 01 แบบฟอร์ม ขออนุมัติหลักการปฎิบัติงานนอกเวลา

File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขออนุมัติหลักการปฎิบัติงานนอกเวลา

  ช่องทางการชำระเงินโดย QR CODE

 ไฟล์ QR CODE สำหรับการชำระค่าบริการต่างๆ

10.1 QR CODE สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ

File 01 MKT001 เงินจากการขายอื่นๆ เช่น โครงการหลวง เกษตรแฟร์

File 02 MKT002 เงินจากการขายผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media เว็บไซต์

File 03 MKT003 เงินจากการขายจากห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชั้น 2 

10.2 QR CODE QR CODE ค่าบริการเครื่องมือ , ห้องปฏิบัติการ

File 01 LABSERVICEK001 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

File 02 LABSERVICEK002 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโยยีการผลิตพืช

File 03 LABSERVICEK003 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์

File 04 LABSERVICEK004 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

File 05 LABSERVICEK005 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

File 06 LABSERVICEK006 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษและสิ่งทอ

File 07 LABSERVICEK007 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์

File 08 LABSERVICEK008 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

File 09 LABSERVICEA0071 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา

File 10 LABSERVICEA0072 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ

File 11 LABSERVICEA008 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว

11. ขั้นตอนการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายการเงินตามสัญญายืม

      - Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายเงิน
      - Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายเงินตามสัญญายืม
      - Flow การติดตามสัญญายืมคงค้าง
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537

 

ติดต่อสอบถามงานการเงิน

คุณวิรินทร์ดา สุขน้อย                                          คุณจิตติมา นิลแนม

  02-942-8600-3 ต่อ 209                                       02-942-8600-3 ต่อ 209

  aapwds@ku.ac.th                                                aapjmn@ku.ac.th