ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน

1          ชื่อภาษาไทย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1          ชื่อภาษาอังกฤษ: Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
1          ชื่อย่อภาษาไทย: สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
1          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KAPI
1

วิสัยทัศน์ (VISION)

1          เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- Food)
1

พันธกิจ (MISSION)

        ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผล เกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนรักษา สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทางเทคโนโลยีลดการนำเข้า และสนับสนุนการส่งออก ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

        พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากลดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
1

ภารกิจหลัก

1          (1) วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food)

1          (2) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม

ภารกิจรอง

        (3) สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมา

1          เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ในไม่ถึง 10 ประเทศในโลกที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจำหน่ายยังตลาดโลก แต่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมบุคลากร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)1 ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มดำเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้ตั้งใจไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ก็ได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคนแรก และมีผุ้อำนวยการเข้าดำรงตำแหน่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ลำดับ

 ชิ่อผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1.

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร

2534-2540

2.

รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

2541-2552

3.

นางยุพา  ปานแก้ว

2553-2556

4.

นางวารุณี  ธนะแพสย์

2556-2560

5.

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

2560-ปัจจุบัน

 

1          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2541 สถาบันผลิตผลเกษตรฯได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและอาคารเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเยื่อและกระดาษ ตามลำดับ
1          คำจำกัดความ Non-food หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร หรืออาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป แต่ Non-food จะรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสลายได้ยาก (Durable) และมีอายุการเก็บรักษานาน สามารถใช้งานได้นานและใช้ได้หลายครั้ง