อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง PDF พิมพ์
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปข้าว  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขนมปัง ขนมเค้ก และซาลาเปาเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคและมีมูลค่าทางการตลาดสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวหาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็วในการบริโภค อาหารดังกล่าวผลิตจากแป้งสาลี ซึ่งประเทศไทยต้องนำเข้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศในปริมาณที่มาก  ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ  แต่ละปีจะมีปลายข้าวและข้าวหักหอมมะลิเหลือเป็นจำนวนมาก  การแปรรูปปลายข้าวและข้าวหักข้าวหอมมะลิเป็นแป้งข้าวและใช้ในทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวได้เป็นอย่างดีและช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีได้ส่วนหนึ่ง หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปข้าว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำแป้งจากปลายข้าวหอมมะลิมาทดแทนแป้งสาลีในการผลิต ซาลาเปา ขนมเค้ก และขนมปังหวาน  และผลิตเป็นแป้งผสมพร้อมใช้ได้สำเร็จ  และการนำเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากแป้งสำเร็จออกเผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากแป้งจากปลายข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งจากองค์กรภาคเอกชนและรัฐบาล เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้แป้งข้าวหอมมะลิมาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแป้งผสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพ  โดยมีเนื้อหาการอบรมทั้งภาคบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง และภาคปฏิบัติ  ซึ่งทำการปฏิบัติจริงในการผลิตโดนัทเค้ก, ซาลาเปา, เค้กเนย และบราวนี่ จากแป้งข้าวหอมมะลิ