ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

บุคลากร

ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล: นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ
อีเมล์: aapksh@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ชื่อ-สกุล: ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapwws@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

ชื่อ-สกุล: นางสาวชลลดา บุราชรินทร์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: aapcdb@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

ชื่อ-สกุล: นางสาวอรัญณี ทองจันทร์แก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์:  aranee.kung@gmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุพรรษา ภักดีศรีสันติกุล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: supansa.pakd@gmail.com
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 213