ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

บุคลากร

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล: ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapwpr@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 305

ชื่อ-สกุล: ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapwwss@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ -

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ทำลาย

ชื่อ-สกุล: ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
อีเมล์: aapspk@ku.ac.th

โทร: 02-9428600-3 ต่อ 502

ชื่อ-สกุล: นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapkrn@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 502

ชื่อ-สกุล: ดร.สุนีย์ จึงธีรพานิช
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: aapsnj@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 502

ชื่อ-สกุล: นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: toon_body_003@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 502

ชื่อ-สกุล: นางสาวบุษบา ปัญญาชน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: bzzz_bm_mai@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 502

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย

ชื่อ-สกุล: ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
อีเมล์: aappln@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 706

ชื่อ-สกุล: ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
อีเมล์: aapwpa@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 707

ชื่อ-สกุล: ดร.อันธิกา บุญแดง
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapakb@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 701

ชื่อ-สกุล: นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aappmj@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวปณิดา อู่ไทย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
อีเมล์: star_everytime@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: aapcpt@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวเกตวดี เล็มกะเต็ม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: mo_ji121@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวจุรีพร เกือบพิมาย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: muk-kcabpimai@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางสาวรัชชา ศรีตะวัน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์: mona_plus@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 702

ชื่อ-สกุล: นางบุญเกิด ทองใบ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 703

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล: ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
อีเมล์: aappsw@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 807

ชื่อ-สกุล: นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
อีเมล์: aapppv@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 807