สำนักงานเลขานุการ

 บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล: นายธนกิจ เฮียงโฮม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
อีเมล์: aaptkh@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 202

ชื่อ-สกุล: นางอัครเทวี ผลาเกส
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
อีเมล์: aapatp@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 206

ชื่อ-สกุล: นางสาววิรินทร์ดา สุขน้อย
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์: aapwds@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 209

ชื่อ-สกุล: นางสุนทรา อุชุภาพ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมล์: aapsru@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 208

ชื่อ-สกุล:นางสุภัญญ์ณา เกิดแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์: aapsna@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 222

ชื่อ-สกุล: นางสาวจิตติมา นิลแนม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์: aapjmn@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 209

ชื่อ-สกุล: นางสาวนภา มารมย์
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ
อีเมล์: aapnpm@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 208

ชื่อ-สกุล: นางกัณทิมา โอชารส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติการ)
อีเมล์: aapgmo@ku.ac.th
โทร: 02-942-8600-3 ต่อ 206

ชื่อ-สกุล: นายยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 222

ชื่อ-สกุล: นายทศพล อุมะมานิต
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์: Thotsaphon_104@hotmail.com
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 207

ชื่อ-สกุล: นายจักรพงศ์ วงศทะยาน
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อีเมล์: aapjpv@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 208

ชื่อ-สกุล: นายนิธิโรจน์ ภัทรสิทธิสิทธิ์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 222

ชื่อ-สกุล: นางนงลักษณ์ ชูจิต
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
อีเมล์: -
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 207