งานพัสดุและงานอาคาร สถานที่

สำหรับบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ใช้สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบ ข้อปฏิบัติ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับงานพัสดุ

 

  แบบฟอร์มงานพัสดุ (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

1.1 แบบฟอร์มขอให้ซื้อ/จ้าง

1.2 แบบฟอร์มใบเสนอราคา (กรณีจัดซื้อ/จ้างตั้งแต่วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป)

1.3 แบบฟอร์มใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง

1.4 แบบใบสั่งซื้อ

1.5 แบบใบสั่งจ้าง

1.6 แบบรายงานขอซื้อ/จ้าง

1.7 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

1.8 แบบฟอร์มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1.9 แบบฟอร์มการร่างขอบเขตงาน (TOR)

1.10 แบบฟอร์มใบเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน - โครงการอบรม สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

 แบบฟอร์มงานอาคาร สถานที่

2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องจัดประชุม/อบรม/สัมมนา

2.2 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถส่วนกลางประจำสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

2.3 แบบขอมีบัตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันฯ

2.4 แบบขอมีบัตรสำหรับลูกจ้างสถาบันฯ

2.5 แบบฟอร์มใบสั่งงานซ่อม-บำรุง

 

 ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

3.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

 

 ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม และขั้นตอนการขอใช้รถยนต์สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

4.1 ขั้นการขอใช้ห้องประชุม และรถยนต์สถาบันฯ

4.2 ขั้นตอนการขอใช้งานซ่อมบำรุง

 

  แบบฟอร์มและขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 มก.)

                   5.1 ขั้นตอนดำเนินการซื้อหรือจ้าง กรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

                   5.2 ขั้นตอนการดำเนินการซื้อหรือจ้างกรณีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท (โดยวิธีคัดเลือก)

                   5.3 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้าง

                   5.4 แบบฟอร์มการตรวจรับ

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพระราชบัญญัติ (พรบ.) พ.ศ. 2560

5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5.2 กฎกระทรวง

5.2.1 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

5.2.2 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5.2.3 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561

5.2.4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

5.2.5 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

5.2.6 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

5.2.7 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

5.2.8 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

5.2.9 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

5.2.10 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

5.2.11 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

5.2.12 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง

5.3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562

5.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

5.4.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.4.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

                  5.5  แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน

                    5.6  แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมราคา

                       5.7   แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                 5.8 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

                   5.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ

                  6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

                  6.1 เอกสารระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

                   6.2 ข้อเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

                   6.3 ขั้นตอนดำเนินการซื้อหรือจ้าง กรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

                   6.4 ขั้นตอนการดำเนินการซื้อหรือจ้างกรณีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท (โดยวิธีคัดเลือก)

                    6.5 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้าง

                    6.6 แบบฟอร์มการตรวจรับ

               7. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

                    7.1 เอกสารบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

   ติดต่อสอบถามงานพัสดุ : 02-942-8600-3 ต่อ 206

   ติดต่อสอบถามงานอาคารและสถานที่ :  02-942-8600-3 ต่อ 208

   คุณอัครเทวี (หัวหน้างานพัสดุ) : aapatp@ku.ac.th

   คุณกัณทิมา (เจ้าหน้าที่) : aapgmo@ku.ac.th

   คุณสุภัญญ์ณา (เจ้าหน้าที่) : aapsna@ku.ac.th