บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์

บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

TTผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

รายการ

ราคา (บาท)

TT1. ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (โดยเจ้าหน้าที่)

TTค่าสี ด้วยเครื่อง Spectrophotometer  ด้วยระบบ L* a* b*(Minolta)

ตัวอย่างละ

400

TTค่าความหนืด ด้วยเครื่อง Brookfield viscometer

ตัวอย่างละ

400

TTค่าจุดหยดในผลิตภัณฑ์ลิป (dropping point) ตามวิธีของ มอก. 234-2541

ตัวอย่างละ

500

TTค่าจุดโค้งงอในผลิตภัณฑ์ลิป (drooping point) ตามวิธีของ มอก. 234-2541

ตัวอย่างละ

 500
 TTค่าจุดหลอมเหลวในผลิตภัณฑ์ลิป (melting point) ตามวิธีของ AOAC (1995) 

ตัวอย่างละ 

 500

ระยะเวลาทดสอบ 15 วันทำการ

TT2. ลักษณะทางเคมี (โดยเจ้าหน้าที่)

TTค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง pH meter ระยะเวลาทดสอบ 15 วันทำการ 

ตัวอย่างละ

300

TT3. การทดสอบประสิทธิภาพทางชีวภาพบนผิวหนังผู้ทดสอบ
ธธธธธ(ผู้ทดสอบ 1 คน/1 ตัวอย่าง/ครั้งที่วัด = ราคาค่าทดสอบ)

TTความยืดหยุ่นของผิวหนัง ด้วยเครื่อง Cutometer

ตัวอย่างละ

1,000

TTวัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวหนัง ด้วยเครื่อง Transepidermal water loss

ตัวอย่างละ

1,000

TTปริมาณเม็ดสีเมลานินด้วยเครื่อง mixameter ให้ค่า Melanin and Redness

ตัวอย่างละ

1,000

TTวัดค่าสีผิว ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ในระบบ L* a* b*

 ตัวอย่างละ

 1,000

TTวัดความชุ่มชื้นของผิวหนังด้วยเครื่อง Corneometer

 ตัวอย่างละ

 1,000

TTระยะเวลาทดสอบ 90 วันทำการ(ขึ้นกับชนิดผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบ)

TT4. เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รุ่น DelsaMax PRO

TTบุคลากรในมหาวิทยาลัย (โดยเจ้าหน้าที่, โดยผู้ใช้บริการ)

ตัวอย่างละ

600, 500

TTหน่วยงานราชการ, ค่าพิมพ์ผลวิเคราะห์

ตัวอย่างละ

800, 10

TTหน่วยงานเอกชน, ค่าพิมพ์ผลวิเคราะห์

ตัวอย่างละ

1,000, 10

TTระยะเวลาทดสอบ 15 วันทำการ

TT5. เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic processor) บาท/ชั่วโมง

TTบุคลากรในมหาวิทยาลัย

 ตัวอย่างละ

50

TTหน่วยงานราชการ

 ตัวอย่างละ

100

TTหน่วยงานเอกชน

 ตัวอย่างละ

100

TTระยะเวลาทดสอบ 15 วันทำการ

TT6. เครื่องวัดค่าความต่างศักย์บนพื้นผิวอนุภาครุ่น DelsaMax PRO

บุคลากรในมหาวิทยาลัย และราชการ (โดยเจ้าหน้าที่) ,ค่าพิมพ์ผลวิเคราะห์

 ตัวอย่างละ

 1,000, 10

หน่วยงานเอกชน (โดยเจ้าหน้าที่) ,ค่าพิมพ์ผลวิเคราะห์

ตัวอย่างละ

1,200, 10

ระยะเวลา 15 วันทำการ

TT7. เครื่องลดขนาดอนุภาคด้วยแรงดันสูง (High Pressure Homogenizer)/ชั่วโมง

TTบุคลากรในมหาวิทยาลัยและราชการ (โดยเจ้าหน้าที่, ผู้ใช้บริการ)

ตัวอย่างละ

500, 400

TTหน่วยงานเอกชน (โดยเจ้าหน้าที่)

ตัวอย่างละ

600

TT8. ค่าทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability Testing)

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

TTตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 1,000 กรัม ระยะเวลา 90 วันทำการ

TT10. ค่าสอนใช้เครื่องมือทุกชนิด

ครั้งละ

500

*การทดสอบคุณภาพทางคลินิก (รายการที่ 3 ) ผู้ขอรับบริการจะต้องหาผู้ทดสอบมาทดสอบเอง หากต้องการให้ทางทีมวิจัยหาผู้ทดสอบให้ ต้องมาขอรับคำปรึกษากับนักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ก่อน