การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

  • ฝึกงาน

  • บริการใช้เครื่องมือ

  • กรรมการวิทยานิพนธ์ / ปัญหาพิเศษ / โครงการวิจัยนิสิต

  • อาจารย์พิเศษ

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนภา  มารมย์

โทรศัพท์: 02-942-8600-3 ต่อ 208

อีเมล์: aapnpm@ku.ac.th