ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 โดยราชกิจจานุเบกษา เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการทำบุญและจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29 ขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

 

กำหนดการ

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

08.30 น.                                         ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง

 

09.00 น.                                         พิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9
                                                        – รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ) กล่าวรายงาน
                                                        – ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์) กล่าวเปิดงาน

 

09.30 น.                                         หัวข้อ บรรยาย “ออฟฟิศ ซินโดรม ภัยร้ายของคนทำงาน”
                                                        – ร้อยตำรวจโทนายแพทย์ วรพล เจริญพร แพทย์ชำนาญการออร์โธปิดิกส์
                                                        อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

 

10.20 น.                                         ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ

 

10:30 น.                                         พิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9

 

11.30 น.                                         29 ปี ก้าวอย่างมั่นคง
                                                       – ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

 

12.00 น.                                        รับประทานอาหารกลางวัน