ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ ปริญญาโท

ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ ปริญญาโท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

                    ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงวันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2563  ได้ดำเนินการเปิดขยายรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่        10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้  ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท  สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ลำดับที่ 1  นางสาวศิริยาภรณ์ ธรรมชาติ

 

                     ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ตั้งแต่วันที่        13 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัวถือว่า    สละสิทธิ์การบรรจุ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม