ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับวุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับวุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาโท ปริญญาโท  ทางเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตและหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ / สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ /สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์/สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยี     เภสัชกรรม /สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน/ สาขาวิชาเภสัชวิทยา/สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย /สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์/ สาขาเภสัชอุตสาหกรรม/สาขา เภสัชเคมี/สาขาเภสัชอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์/สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา/สาขาชีวเวชเคมี/สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน              24,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
…………………………….ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)