ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับ ปริญญาเอก

ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับ ปริญญาเอก สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

 

ลำดับที่ 1 นางสาวปัทมา ทองกอก

 

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเล.ขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กันยายน 2563 ตามวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม