สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล 🏆ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล 🏆ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับ Gold
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
นางสาวประภัสสร รักถาวร
นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
นางสาวลลิตา คชารัตน์
นางสาวสุริสา สากยโรจน์
นางสาวทิพาพร ทองคำ
นางสาวณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ
นางสาวอภิสรา บุหงารัตน์

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ดร.รังสิมา ชลคุป
ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ

TT TT

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ (ซ้าย)

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต (ขวา)

T

TT

นางสาวประภัสสร  รักถาวร (กลาง)

ดร.รังสิมา ชลคุป (ขวา)