ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร       ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เลขประจำตัวสอบ

          รายชื่อ

 1.

นางสาวจตุพร ชัยยุทธ

2.

นายชวนะ เชาว์เลิศ

3.

นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์

4.

นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญ

5.

นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี

6.

นางสาวศุภสุตา เลี้ยงพานิช

7.

นายวศพล ฉัตรเกตุ

8.

นางสาวเทียนทิพย์ กสิกรณ์

9.

นางสาวฐานิกา พรหมไชย

10.

11.

12.

นางสาวอรชวิภา วรรณโชติ

นางสาวภิญญาพัชญ์ กองเงิน

นางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม

 

 

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก

 

วัน เวลา

ภาค

สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.00  – 15.00 น.

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุม 902  ชั้น 9   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ตึก KAPI)

โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 208

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันอังคารที่ 17  พฤศจิกายน 2563

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2 โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ www.kapi.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม