พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “แผ่นสติกเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งจุลินทรีย์” ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ น.ส.ประภัสสร รักถาวร
น.ส.ลลิตา คชารัตน์ น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์ นางวีระศรี เมฆตรง น.ส.สุริสา สากยโรจน์ น.ส.ทิพาพร ทองคำ น.ส.ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ น.ส.อภิสรา บุหงารัตน์ นายเอกณัฐ รีเรืองชัย นางนารีนาถ ค้ำชู สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โดยเป็นข้อบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ทั้งนี้สำงานบริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิธีลงนามดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 TT
TT
TT
 TT