ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน              30,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
……………………………ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ตำแหน่งที่ 2

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                            วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน              24,000 บาท
สังกัด                            ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600 ต่อ 208     (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2564


ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)