ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่      11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น           สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดังนี้

T

ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ

  1.                    นางสุนทรา  อุชุภาพ

ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ

  1.                    นางอัครเทวี  ผลาเกส

รายละเอียดเพิ่มเติม