ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  5 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก   เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์        เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

เลขประจำตัวสอบ   รายชื่อ 

  1. นายวริศ คุโณปการวงศ์

  2.  นายเกรียงไกร รายณะสุข

  3. นายนเรนทร บุญส่ง

ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท

สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ   รายชื่อ                                           

  1. นางสาวอัจฉรา สุวรรณ์

  2. นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม

  3. นายไพศาล กะกุลพิมพ์

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก

วัน เวลา

ภาค

สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 13.00  – 15.00 น.

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โทร. 0-2942-8600-3 ต่อ 208

 

เกณฑ์การตัดสิน

                    ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมถาษณ์ ต่อไป

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2 โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ www.kapi.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม