สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย บรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร รักถาวร และ ดร.อันธิกา บุญแดง รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บางกอก แมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

TTT

นางสาวประภัสสร รักถาวร

ดร.อันธิกา บุญแดง 

T

ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2562 ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร Lovastatin และสารสีเหลืองจากเชื้อรา Monascus purpureus นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท ดร.อันธิกา บุญแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร