การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับโลก” และเรียนเชิญ Dr. Shinobu Ito. จากภาควิชา Physical Pharmaceutical Chemistry ,มหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้บริหาร ของบริษัท I.T.O. Co. Ltd. ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Vitamin C Derivatives for revolution of beauty” ในการสัมมนาครั้งนี้ ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้าน สารสกัดจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง โดย ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และได้เชิญวิทยากร อาจารย์ ทรงพล เนรกัณฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการแบรนด์ความงาม และ คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจความงามแบบ Dynamic ด้วย ธุรกิจ E-Commerce มาร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทั้งหมด จำนวน 100 คน ประกอบด้วยนักวิจัย และผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน