ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

T

ตำแหน่ง   นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท

สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T

เลขประจำตัวสอบ – รายชื่อ

  1. นางสาวสิรินันทน์ สุขทวี

  2.   นายนภัส แก้วตระกูลชัย

  3. นางสาวศยามล สิทธิสาร

  4. นายปัฐมิทธิ์ สระศรีรัตน์

 T

กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

 T

วัน เวลา และสถานที่

ภาค

วิธีการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8600-3

สอบสัมภาษณ์

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของ  ผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นำเสนอ (Presentation) ข้อมูลประวัติ ผลงาน และแนวคิดการปฏิบัติ     เป็นโปรแกรม Power Point หรืออื่น ๆ    โดยใช้เวลานำเสนอคนละ 10 – 15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

T

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2  โทร. 02 –9428600-3 ต่อ 208  หรือ  www.kapi.ku.ac.th   (หลังผ่านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

T

รายละเอียดเพิ่มเติม