คณะนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พบปะนักวิจัยญี่ปุ่น

วันที่ 25 กันยายน 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ที่ปรึกษา) และ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (นักวิจัย) จากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เดินทางไปยัง Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ Prof.Dr.Masaru Iwanaga (President of JIRCAS), Prof. Dr. Osamu Koyama (Vice President of JIRCAS), Dr. Masayoshi Saito (Head of Planning Division) และ Dr. Yukiyo Yamatoto (Program Director) พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและร่วมหารือถึงรายละเอียดของงานวิจัยภายใต้โครงการ “การใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร” กับ Dr.Akihiko Kosugi (Biomass Project leader) ซึ่งเป็นระยะที่ 3 (ปีที่ 10-15) ของโครงการวิจัยร่วมระหว่าง JIRCAS และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

จากซ้าย: Dr.Masayashi Saito, Prof. Dr. Osamu Koyama, Prof. Dr. Masaru Iwanaga, Mrs.Warunee Thanapase,
Dr.Pilanee Vaithanomsat, Dr. Yukiyo Yamatoto