ผู้อำนวยการฯ นำคณะรองผู้อำนวยการ เข้าพบรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินผล ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายธนกิจ เฮียงโฮม เลขานุการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นางสาวยุพา วงษ์อุบล ผู้อำนวยการกองแผน เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ใหม่