การตรวจเยี่ยมส่วนงาน : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และคณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมรับการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 11 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นส่วนงานหนึ่งที่รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง นำโดย ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง รศ.ดร. มณฑิชา พุทธาคำ และ นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว โดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงส่วนงานตามพันธกิจหลักในปีที่ผ่านมา สรุปผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย