งานครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดงานงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 25 ประจำปี 2559 (ประชุมวิชาการประจำปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมเฉลิมฉลอง  รวมทั้งเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจหน่วยงานในการดำเนินงานวิจัยในช่วงเวลา 25 ปี เพื่อเผยแพร่และพัฒนามาตรฐานงานวิจัยของสถาบันฯ แก่หน่วยงานภายใน ให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยในวงการวิชาการ เพื่อรวบรวมและจัดทำเรื่องวิจัยในการประชุมวิชาการฉบับเต็มของสถาบันฯ เพื่อเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ของห้องปฏิบัติงานเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมและยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559 และในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย  โดยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงาน ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (special research unit)  เพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1) ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์

2) ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล  เชื้อเพลิงชีวภาพ และพืชพลังงาน

3) ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

4) ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ทำลาย

และการบรรยายพิเศษ “Forest products and sustainable utilization”   Dr. Makoto Kiguchi, สถาบันวิจัยป่าไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น

บรรยายพิเศษ “Overview of bioeconomy for future world” โดย   Dr. Akihiko Kosugi, ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS)

เรื่องความสัมพันธ์ของเครื่อข่าย ดังนี้

– เครื่อข่ายความร่วมมือ JIRCAS-KAPI โดย Dr. Masayoshi Saito, Research Planning and Coordination Division : Director, JIRCAS

– เครือข่ายความร่วมมือ BIOTEC-KAPI โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง, ศช.

– ความร่วมมือ CIRAD-KAPI โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอตและกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “ผลงานโดดเด่นจากศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง” ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองจากหลายมิติ ทั้งนักวิจัยภายในและบุคคลภายนอกใน อันจะเกิดประโยชน์ต่อทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยสู่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป