KAPI จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านนโยบายและแนวการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องและมุ่งเน้นให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 70 คน

    

          การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย นางอัครเทวี ผลาเกส นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ วิทยากรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านด้านพัสดุ และในช่วงบ่ายยังมีภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมทุกคนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป