ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มก.

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) ดร.ปฐมา จาตกานนท์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบคณะท่านผู้บริหาร มก. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 โดยได้เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดี) รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน) และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์) นางสาวยุพา  วงษ์อุบล (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.)

ttt

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (กลาง)

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี (กลาง)

ttt

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (กลาง)

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา (กลาง)

ttt

รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ (กลาง)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณ (กลาง)สิ (ชณน์