คณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์) และ ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนางานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย

ttt
t t