คณะนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Anniversary Congress 2017 ครั้งที่ 125

ระหว่างวันที่ 16-26 กันยายน 2560  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นักวิจัยชำนาญการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นางสาวอรชา แซ่ตัน นักวิจัย และนางสาวเทพา ผุดผ่อง เจ้าหน้าที่วิจัย ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ IUFRO 125th  Anniversary  Congress 2017 ณ  เมือง Freiburg ประเทศเยอรมนี และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จำนวน 2 เรื่อง ในหัวข้อ “ GIS-based approach for land suitability of fast growing tree-energy plantation in degraded land, Thailand”  ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้ในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน  และPerformance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in north-eastern Thailand”  เป็นการงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ Acacia จำนวน 6 ชนิด บนพื้นที่เสื่อมโทรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  นอกจากนี้ ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทำไม้ ณ Black Forest

   

ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ (ที่ 2 จากซ้ายไปขวา) และคณะอาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

   

ดูงานการจัดการสวนป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ Black Forest

   
 T
   

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทำไม้